הרשמה לאתר

סגור תקנון האתר
תקנון
 
בעת שימוש בשירותי האתר http://fitnesspro.co.il/ אני מצהיר כי אני מסכים לתקנון פיט מאסטר (ח.פ 515772036) המובא בזאת:
אתר פיטנס פרו שייך לחברת פיט מאסטר בע"מ.
 
תנאי שימוש
כניסה לאתר זה ושימוש בשירותים המוצעים בו, מהווים הסכמה מצידכם לתנאים, מחירים, ההתניות וההודעות הכלולים והמפורטות להלן, כלשונם. קבלתם על ידכם מעידה כי אתם מודעים להם ומסכימים להגבלות הנקובות בהם. אי-לכך, הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה ויחייבו אתכם לכל דבר ועניין.
השימוש באתר זה מורשה אך ורק ל אנשים ו/או גופים הכשירים לשאת בהתחייבויות משפטיות כמוגדר בהוראות חוקי מדינת ישראל.
לפיכך, במידה ואינכם עונים להגדרות אלה אינכם רשאים לעשות שימוש באתר.
 
אופן השימוש
פיט מאסטר מתירה גלישה, צפייה קריאת דפי האתר וביצוע הזמנות למוצרים הנבחרים. אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להנפיק רישיון ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לשדר ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או במופיע בו ו/או בתכניו בכל דרך שהיא, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה ע"י פיט מאסטר.
אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לרכישות לצורכי שימוש אישי בלבד ו/או לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. פיט מאסטר שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות סיטונאיות, מכירות קמעונאיות, או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויות.
 
בקרה על תכנים
פיט מאסטר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו ו/או הפריטים הנמכרים בו ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם ו/או בשימוש באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
למרות ש ל- פיט מאסטר אין כל חובה לפקח על התכנים שיפורסמו באתר על ידי משתמשיו ו/או ע"י צד ג' שאין שליטה עליו ו/או על מעשיו, ובכלל זה כל מידע שיסופק על ידכם ו/או ע"י צד ג' כאמור, פיט מאסטר שומרת לעצמה את הזכות לבקר, לפקח, למנוע, לאסור ולגלות כל מידע שתידרש להעביר על פי דין, מתוך אמונה שגילוי מידע, כאמור, הינו הכרחי לצורך הקפדה על דרישות החוק, שמירה על זכויות קנייניות, ובכללן קניין רוחני של פיט מאסטר ו/או צדדים שלישיים המופיעים באתר או לצרכי הגנה על אינטרסים ציבוריים אחרים.
 
הגבלת השימוש באתר
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "וירוסים", "סוסים טרויאנים", "תולעים", תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק ו/או להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של פיט מאסטר או של צד ג' כלשהו ו/או לפגוע בצד ג' ו/או בזכויותיו ו/או כיוצ"ב.
 
חל עליכם איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.
 
אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק לכם כל זכות ו/או רישיון לעריכת כל שינוי ו/או התאמה באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לכם לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
 
רישום וביטול הרישום
יתכן ובחלק מן השירותים באתר תתבקשו לעבור הליך הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כדוגמת שמכם וכתובת דוא"ל שלכם. פרטים אלו נמסרים ל פיט מאסטר מרצונכם החופשי ובהסכמתכם. יתכן ותישאלו האם הינכם מתירים ליצור עימכם קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לחדשות, פרסומים, השקת קולקציות חדשות ואירועים נוספים ומבצעיים מיוחדים. פיט מאסטר תעשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שתמסרו יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, במאגר מידע רשום של פיט מאסטר. במידה ואינכם מעוניינים לקבל מידע כאמור, סמנו זאת במקום המיועד. במידה והנכם מעוניינים להימחק מרשימת התפוצה, אנא הודיעו זאת באתר.
 
זכויות יוצרים וקניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בכל חלק הימנו, לרבות אך לא רק, שם האתר, היצירות הוויזואליות ו/או ווקאליות המוצגות בו, עיצוב האתר, סימני המסחר הנוגעים לו, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, עיצובי הקופסאות וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו, הנם כולם רכושה של פיט מאסטר בלבד או של צדדים שלישיים בהסכם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של פיט מאסטר - בכתב ומראש .
 
אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר בכל תוכנה שהיא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם, וכל זאת ללא אישור מפורש בכתב ומראש.
 
החברה מאמינה בהגנה על זכויות קניין רוחני ותומכת בכל המאמצים להגנה על זכויות צדדיים שלישיים. לפיכך, במידה והינכם מאמינים כי זכותו של צד ג' כלשהו נפגעת כתוצאה מכתב, דמות או עבודה, המוצגות באתר זה, או מכל סיבה שהיא הינכם מתבקשים להודיענו בכתובת האתר , תוך השארת פרטים על מנת שניתן יהיה ליצור עמכם קשר. שינוי אשר יתבצע באתר ו/או הסרת כל חומר שהוא מן האתר, כתוצאה מפנייה כאמור, יחשב כהפגנת רצון פיט מאסטר לפתור סוגיות מחוץ לכותלי בית המשפט ולפנים משורת הדין ולא יחשב, בשום פנים ואופן, כהכרה בכך שצד ג' הוא בעל זכות כלשהי וכי זכות זו, אם קיימת, הופרה ע"י פיט מאסטר.
 
אחריות
האתר זה השירותים והמידע מטעם פיט מאסטר ניתן לשימוש כפי שהוא. לפיכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצדנו בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. ככל שהאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידנו, אלא בידי גורמים אחרים, אין לנו שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או למידע הכלול בהם ו/או לאיכותם ו/או לרמתם ו/או לסיכון הנובע מהשימוש בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה, תביעה כלפנו בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. איננו מתחייבים שהפעילות באתר תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או הקשרי באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלי הפסקות, ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית,למחשבי פיט מאסטר נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי תקשורת לאתר פיט מאסטר ו/או מי מספקיה ו/או שהמידע המסופק ימלא אחר כל דרישה או ציפיה, ו/או שכל בקשה תיענה במועד שיצוין על ידכם, ו/או שאתר זה יעמוד בדרישות, ציפיות, או תקוות של המשתמש בו, ו/או שתוצאות השימוש באתר זה יהיו מדויקות ו/או אמינות ו/או שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן. לתשומת לבכם, אין הסרת האחריות חלה על האחריות הבינלאומית של פיט מאסטר לפריטיה, או על כל תקופת אחריות אחרת אשר ניתנה מפורשות לקשרי. הסרת אחריות זו נוגעת אך ורק לשימוש באתר ולשימוש שתעשו בו.
 
בשום מקרה לא תחול על פיט מאסטר ו/או על עובדיה ו/או על מי מבעלי מניותיה, ו/או ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור פיט מאסטר לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.
 
פיט מאסטר שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. הננו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.
 
פיט מאסטר שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו-כן, רשאית להפסיק את ההתקשרות עמכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנכם נדרשים לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. בנוסף, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו.
 
כתנאי לשימוש באתר זה חלה על כל המשתמשים החובה כלפי פיט מאסטר שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה אסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולות במסמך זה. לפיכך, חל איסור להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס-יתר או לשנות את האתר, להתערב בתכניו או בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. חל איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות HACKING , "כריית" סיסמאות או בכל דרך אחרת. באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג של התמונות והפרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו-כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים ו פיט מאסטר שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.
 
פיט מאסטר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק מכל סוג שהוא שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו במישרין או בעקיפין באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. מובהר, כי חובת הבדיקה והזהירות בשימוש, כאמור, חלה על המשתמש בלבד.
התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד. פיט מאסטר עושה את מירב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלה הקיימים בפריט אשר יסופק לכם על ידי פיט מאסטר בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, צגי מחשב שונים ורזולוציה שונה, תוכנות שונות וכו'. מובהר כי במידה ותחול טעות, בתיאורו של מוצר ו/או שירות מסוים המוצע באתר בכל נתון כלשהו, כגון: מחיר, תנאי התשלום, צבע, ערך תזונתי, מרכיבים תזונתיים, משקל, טעם, כמות וכו', אנו רשאים לבטל את עסקאו/ת הרכישה שלגביה/ם חלה הטעות. עלולים לחול טעויות בערכים תזונתיים של מוצרים. בכל מקרה מה שקובע זה הערך התזונתי ו/או המרכיבים והמצויים ע"ג המוצר בלבד, והנם באחריותם של היצרנים.
למשתמש באתר ך לא תהיה כל טענה כלפינו ו/או הבאים מטעמנו לגבי אי נכונותם של פרטים הכוללים בין היתר: ערך תזונתי, טעם, ריח, צבע, מרכיבים, הוראות שימוש ו/או תוצאות אשר ציפית להשיג ממוצר מסוים אך לא השגת את התוצאה המבוקשת.
האישור המופיע בתהליך ברכישה, אינה מאשרת את הסכמת תנאי העסקה, אינה מאשרת שליחת הפריטים למען שבחרת וכל פרט אחר המוצג. הצגת האישור אך ורק לצורך ריכוז פרטיך האישיים כפי שנתקבלו. וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור. לא יהיה בכל טעות ו/או שינוי כאמור לעיל משום הטעיה ו/או כל עבירה אחרת כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ו/או בכל הוראת חוק אחרת.
 
החזרים וביטולים
חברת פיט מאסטר עושה את מיטב המאמצים לספק ולשווק מוצר איכותי.
על אף הקפדת היצרן על שימוש בחומרים מאיכות גבוהה ועל הליכי בקרת איכות מחמירים ולמרות תהליך בקרת האיכות שעובר כל מוצר שיוצא ממחסני החברה ייתכנו פגמים שלא אובחנו לפני אספקת המוצר.
 
מתוך אמונה בטיב המוצר, כל הרוכש מוצר באתר http://fitmaster.co.il/ רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ( ״חוק הגנת הצרכן״ ).
ניתן לבטל כל עסקה המתבצעת בחנות המקוונת של פיט מאסטר. לקוחות אשר מבקשים לבטל עסקה צריכים להודיע תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר, על ביטול העסקה בכתב לכתובת  office@fitmaster.co.il  ולציין בנושא: "ביטול עסקה מספר (לציין את מספר ההזמנה)”.
 
במידה שלקוח מודיע על ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, עליו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית,
ללא פגם או שינוי במצבו המקורי. במידה שביטול העסקה נדרש מסיבות שאינן אי התאמה או פגם חברת פיט מאסטר תגבה 100 שקלים או 5% (הנמוך מביניהם) מגובה העסקה.
 
ביטול עסקה - במידה ולאחר יציאת המשלוח מחברת פיט מאסטר ומסירתו לחברת השליחויות אוריין אביב שיגור החליט הלקוח לבטל את העסקה ישא הלקוח במלוא הוצאת תשלום המשלוח על החבילה.
דעו: החזרת מוצרים לאחר שהיו בשימוש בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או משנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של פיט מאסטר לתבוע את נזקיה בשל כך ולחייב בעבור שילוח המכשיר.
 
פיט מאסטר רשאים לבטל עסקאות על דעתם במקרים הבאים בלבד:
 
- נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
- אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
- במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
- אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים פיט מאסטר לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
- הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 
החזרת המוצרים מותנת ב:
 
המוצר צריך להיות מוחזר שלם וסגור באריזתו המקורית וללא שימוש.
החזר המוצר מותנה בהצגת חשבונית מקורית של חברת פיט מאסטר.
במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שווה ערך
החזר המוצר לא יהיה תקף במקרים הבאים:
 
נעשה שימוש במוצר
הקלקול נגרם בזדון ו/או במעשה ו/או במחדל רשלני ו/ או אחסנה לא נאותה שלא על-ידינו ו/או מטעמנו או במהלך/עקב העברת המוצר מהמקום אליו סופק על- ידנו.
כמו כן לחברת פיט מאסטר שמורה הזכות לבחור בין החלפת המוצר לבין זיכוי כספי מלא או חלקי הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת - פיט מאסטר.
פיט מאסטר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, אף ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבו הינו זה המצוין באתר במועד בו בוצעה הקנייה. יתכנו שינויים במחירי המוצרים בין החנות לבין האתר. כל המחירים באתר כוללים מע"מ על פי חוק.
 
זמינות הפריטים
פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי פיט מאסטר בתנאי שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן שירות כלשהו על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
פיט מאסטר אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר. עם זאת, במקרה הנדיר בו, לאחר קבלת אישור ההזמנה, לא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן, נציג החברה יצור עמכם קשר ויציע לך פריט חילופי או לבטל את הזמנתכם המקורית. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו במחסניה
 
 
כתובת להחזרת המוצר:
-----------------
----------------
 
צוות הנהלת פיט מאסטר מוסמך לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהיה צריך להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.
 בברכת גלישה נעימה, צוות הנהלת פיט מאסטר.
תקנון